Bästeträsk blir ny Nationalpark
Nationalparken Bästeträsk planeras för invigning som Sveriges nya
Nationalpark under 2025. Bästeträsk med omgivningar är ett område
som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust,
sjöar och gamla skogar. Naturligtvis vill vi som bor i Bunge
socken/Fårösundsområdet att detta värdefulla område ska skyddas
från att förstöras eller försvinna. Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland
samverkar i ett projekt för att bilda en nationalpark och samlar nu in
synpunkter från berörda och intresserade så att nationalparken ska få
en så bra utformning som möjligt för att inspirera och underlätta för
människor att komma ut i naturen.
Sypunkter/idéer/tankar kan lämnas till kontaktpersonen för vårt
område Lars Elfström, lars.a.elfstrom@gmail.com, Fårösunds
Utveckling eller under fliken Kontakt på denna hemsida.
Sypunkter kan också lämnas till
lansstyrelsen.se/gotland/besoksmal/nationalparker/bastetrask.